گواهینامه سندیکای شرکتهای ساختمانی
<h6><span style=گواهینامه سندیکای شرکتهای ساختمانی" />

گواهینامه عضویت در سندیکای شرکتهای ساختمانی 

 

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
<h6><span style=گواهینامه صلاحیت پیمانکاری" />

رتبه 1 ابنیه رتبه 1 تاسیسات و تجهیزات

رتبه 5 راه و ترابری

رتبه 5 آب