ارتقاء رتبه تاسیسات

با تلاش و کوشش فراوان کارکنان و مدیریت شرکت ، رتبه تاسیسات و تجهیزات از رتبه ۲ به رتبه ۱ ارتقاء یافته که ضمن تشکر از تلاش پرسنل و نیروهای شرکت امیدواریم در جهت اعتلای عمران و آبادانی کشور پویاتر و موثرتر از قبل در اجرای پروژه ها حضور داشته باشیم .