آموزش ایمنی در کارگاههای شرکت

بر اساس اعلام نیاز شرکت در خصوص دوره آموزش ایمنی ویژه کارکنان ، با همکاری و هماهنگی مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فردی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوره آموزشی یکروزه جهت حدود ۱۵۰ نفر از کارگران ، تکنسین ها و مهندسین شاغل در کارگاههای فعال در سطح شهر تهران  در محل کارگاه البرز این شرکت طی سه نوبت تشکیل گردید .
لازم به ذکر است مدرس دوره آموزشی فوق مورد تایید و معرفی شده از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فردی و بهداشت کار بوده است .