پایان بتن ریزی فونداسیون پروژه نیایش

آخرین پارت از بتن ریزی فونداسیون انجام گردید و مطابق برنامه زمانی از پیش تعیین شده فونداسیون پروژه به پایان رسید .

خسته نباشی به همه عوامل درگیر در پروژه